دانلود مقاله بررسی علل مهاجرت روستائیان به شهرها در ایران با فرا تحلیل پایان نامه های تحصیلی

بررسی علل روستائیان به شهرها در ایران با فرا تحلیل پایان نامه های تحصیلی

قیمت :   ۳۰۰۰  تومان ( سه هزار تومان )

تعداد صفحات:

۳۰  ( سی )

دسته :

جامعه شناسی – اقتصاد

نوع فایل:

Word

توضیحات:


دانلود مقاله بررسی علل مهاجرت روستائیان به شهرها در ایران با فرا تحلیل پایان نامه های تحصیلی

.

فهرست مطالب :

مقدمه

بیان مسئله و اهمیت موضوع

نگاره ۱- مدل دورانی افول روستایی

اهداف پژوهش

پیشینه نظری تحقیق

روش شناسی پژوهش

علل مهاجرت روستاییان به شهرها

منبع : یافته های پژوهش

توزیع نسبی علل مهاجرت

توزیع نسبی عوامل جاذبه، دافعه، تبعی و شخصی در مهاجرت

توزیع نسبی تأثیر عامل دافعه در علل چهارگانه مهاجرت

نتیجه گیری و پیشنهادها

یادداشت ها

منابع

.

چکیده :

در این بررسی علل مهاجرت روستاییان به شهرها که نوعی تقسیم بندی داخلی از لحاظ مکان است، با استفاده از نظریه های مهاجرتی موجود به خصوص نظریه اورت لی، لوئیس، فی رائیس و وابستگی مورد بحث قرار گرفته است.
در دیدی کلی، علل تأثیر گذار بر مهاجرت روستاییان به شهرها در ایران از چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ، جمعیت شناختی و طبیعی ، کشاورزی قابل بررسی است که از این میان بعد اقتصادی نقش عمده ای ایفا می کند و پس از آن ابعاد اجتماعی، فرهنگی، طبیعی ، کشاورزی و جمعیت شناختی قرار دارند. ابعاد فوق بر حسب عوامل جاذبه، دافعه، تبعی و شخصی قابل تقسیم بندی است که عامل دافعه روستایی بیش از سایر عوامل در مهاجرت روستا – شهر مؤثر بوده است و سپس عوامل جاذبه شهری، شخصی و تبعی قراردارند. دافعه های روستایی نیز بیشتر ابعاد اقتصادی، طبیعی – کشاورزی و اجتماعی- فرهنگی
دارند.

کلید واژه ها: مهاجرت/ مهاجرت روستاییان/ علل مهاجرت/ مهاجرت شهری .

.

مقدمه :

به دلیل ماهیت مهاجرت و اینکه پدیده ای بین رشته ای است، صاحب نظران مختلف بنا به حوزه تخصصی و زمینه کاری خود، تعاریف متعددی از آن عرضه کرده اند. امانی و دیگران در لغت نامه جمعیت شناسی، در تعریف مهاجرت آورده اند که : «مهاجرت شکلی از تحریک جغرافیایی یا مکانی است که بین دو واحد جغرافیایی صورت می گیرد. این تحرک جغرافیایی، تغییر اقامتگاه از مبدأ یا محل سکونت به مقصد یا محل ورود است که به این نوع مهاجرت، مهاجرت دائم گویند که باید آن را از اشکال دیگر حرکت که متضمن تغییر دائمی محل اقامت نیست تفکیک کرد» (امانی و دیگران، ۱۳۵۴: ۷۱). در تحقیق حاضر، به تحرک جغرافیایی از مبدأ روستایی به مقصد شهری و نیز علل موجد این تحرک، توجه شده است.

مهاجرت روستایی برای اولین بار در سال ۱۸۹۲ میلادی توسط گراهام انگلیسی به کار برده شد. معادل های این عبارت که در منابع گوناگون ذکر می گردند عبارت اند از: کوچ داخلی، برون کوچی روستایی، ترک روستاها ،  روستا گریزی، خالی شدن روستاها، برون کوچی روستا به شهر و در نهایت ترک سرزمین (پیتیه، ۱۳۶۹ : ۱).

علل مهاجرت، وابسته به ویژگی های مختلف شخصیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی افراد متفاوت است. هدف عده ای از مهاجرت، اشتغال است و قصد عده ای دیگر تحصیل، ازدواج و… که قطعاً نتایج متفاوتی دارد. تحقیق حاضر از طریق بررسی آن بخش از پایان نامه های دانشجویان دانشگاه تهران که در زمینه مهاجرت است، علل اصلی مهاجرت روستاییان به شهرها در ایارن را تبیین کرده است. این علل از سطوح مختلف تحلیلی (فرد، خانوار، دهستان و غیره) و رشته ها (علوم اجتماعی، جغرافیا و اقتصاد) و مقاطع تحصیلی (دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی) با روش های متفاوت بررسی (پیمایش ، تحلیل ثانوی داده ها و کتابخانه ای) به دست آمده است.

امید است از نتایج این تحقیق در برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی به ویژه در زمینه برنامه ریزی روستایی استفاده شود و تا حدودی راهگشای محدودیت های اطلاعاتی در این زمینه گردد.

بیان مسئله و اهمیت موضوع

نتیجه نهایی مهاجرت از روستا به شهر نابودی کامل شکوفایی ملی و از دست دادن آزادی است چرا که انحطاط روستا به مثابه انحطاط تمدن است، تمدنی که ضامن قانون شهروند و حفظ حرمت آزادی انسان است (رولان ماسپتیول به نقل از پیتیه ، ۱۳۶۹، ۴۴) .

در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، مهاجرت از روستا به شهر در زمره مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی به شمار می آید. این مهاجران هم در مبدأ و هم در مقصد مسائل و مشکلاتی از جمله؛ بروز نابسامانی های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری ،  بیکاری و کم کاری ، کمبود فضای زیستی و آموزشی ، آلودگی هوا و محیط زیست، سالخوردگی و زنانه شدن نیروی کار کشاورزی ، تخلیه روستاها و غیره را به وجود می آورند.

طبق نظریه گزینشی بودن مهاجرت، در اولین فرصت ، بعضی از افراد مهاجرت را بر می گزینند و بعضی ماندن را، این امر بر حسب تصادف نیست. معمولاً مهاجر ویژگی هایی دارد که موجب می شود زمینه های رفتن یا ماندن را در مقایسه با آنهایی که می مانند، متفاوت ارزیابی کند (اوبرای، ۱۳۷۰: ۸۲) . بررسی های داخلی و خارجی که درباره مهاجرت به خصوص مهاجرت از روستا به شهر انجام شده، توافق دارند که تمایل و تصمیم گیری برای مهاجرت به سن و جنس و تحصیلات بستگی دارد. افراد ۱۵ تا ۳۰ ساله در جریان مهاجرت سهم عمده را دارند. طبق نتایج سرشمار ی۱۳۷۵، بیشترین مهاجران زن و مرد در سنین ۲۴-۲۰ ساله (۱۳۲۰۷۶۶نفر) قرار دارند، و بعد از تعداد نفرات گروههای سنی به نسبت جناح های گروه سنی کاسته می شود . همچنین در سرشماری یاد شده نسبت جنسی کل کشور ۱۰۳ ونسبت جنسی مهاجران ۱۲۳ گزارش شده است (مرکز آمار ایران، ۱۳۷۵) ، که نشان می دهد بیشترین مهاجران کشور را مردان تشکیل می دهند. تفاوت نسبت جنسی در گروه سنی ۲۴-۲۰ ساله به بالاترین سطح خود می رسد (۹۶ برای کل و ۱۴۴ برای مهاجران). برای تحلیل نسبت جنسی مهاجران در ایران گروه سنی ۲۹-۲۵ ساله مناسب است. در گروه سنی ذکر شده ، نسبت جنسی برای مهاجران ۱۲۴ و برای کل کشور ۱۰۰ می باشد. که در این گروه سنی مردان بیشتر برای کسب درآمد، دانش، اشتغال و غیره مکان اقامت خود را ترک می کنند.

مهاجرت افراد جوان از روستا باعث کاهش رشد جمعیت (و در مواردی خالی از سکنه شدن)،  افزایش نسبت سالخوردگی و افزایش نسبت وابستگی در روستا می گردد. طبق بررسی های وزرات اقتصاد در روستاها و شهرهای کوچک، نرخ رشد جمعیت پایین تر از نرخ طبیعی می باشد(وزارت اقتصاد، ۱۳۷۵: ۲۵). رمضانیان در تحقیقی تحت عنوان «ساخوردگی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی ایران ، دلایل و پیامدها» مهم ترین عامل موثر بر سالخوردگی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی  را مهاجرت دانسته است . از آنجا که اکثر مهاجران را جوانان جویای کار تشکیل می دهند، در نتیجه نوعی عدم تعادل (از نظر ساختار سنی) بین جمعیت شاغل در مناطق شهری (قطب مشاغل صنعتی و خدماتی) و مناطق روستایی (قطب مشاغل کشاورزی) پدید آمده است . این عدم تعادل به صورت سالخورده تر شدن جمعیت کشاورز و جوان تر شدن جمعیت شاغل در بخش های صنعت و خدمات جلوه گر می شود (رمضانیان، ۱۳۸۰) .

در مدل درادی که ماهیت دورانی افول روستایی نام دارد، مهاجر فرستی روستا به نوبه خود ضمن خراب کردن ساختار هرم سنی – جنسی جمعیت روستایی و در نتیجه کاهش بهره رشد طبیعی ، در کاهش جمعیت اثر کرده و این مسئله منجر به تقلیل تقاضا برای خدمات روستایی می شود . مدل یاد شده را می توان به صورت زیر ترسیم کرد:

نگاره ۱- مدل دورانی افول روستایی

برابر با نگاره مذکور ، کاهش مشاغل روستایی در واقع به دلیل ایجاد تسلسلی منفی در روستا در نهایت منجر به مهاجرت خانوارهای زیادی از روستا می شود . علاوه بر این ، خود مهاجران نیز در محیط شهری با مسائل بی شماری مواجه می شوند. مطالعه ای که در زمینه اثر مهاجرت بر مرگ و میر صورت گرفته بود، نشان داد که مسکن مهاجران روستا- شهر اغلب بهره ای از بهداشت و تسهیلات بهداشتی رسمی ندارد. شرایط چنین مساکنی برای امید به زندگی کودکان زیان آور است. ضعف توان اقتصادی مهاجران، باعث می شود که در مجاورت صنایع سنگین ساکن شوند که این امر آنها را در معرض بیماری های عفونی و تنفسی قرار می دهد (Stephenson et al ., 2003:28) همچنین، این مهاجران برای محیط شهری و ساکنان آن نیز مشکلاتی را به وجود می آورند که به مواردی از آنها قبلاً اشاره شد .

در زمینه بررسی علل مهاجرت های روستا – شهر ، بیشترین تأکید بر روی مطالعه خصوصیات محیط روستاست. حال این سؤال پیش می آید که چرا مهاجرت از روستا به شهر اتفاق می افتد؟ چه عواملی باعث می شود که روستاییان این واقعه مهم اجتماعی را تجربه کنند؟

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش، شناخت علل مهاجرت (ابعاد اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، جمعیت شناسی و طبیعی – کشاورزی) روستاییان به شهرهاست. اهداف دیگر تحقیق عبارت اند از:

  • شناخت عوامل تشکیل دهنده ابعاد علی مهاجرت از روستا به شهر
  • شناخت سهم هر یک از عوامل در علل مهاجرت از روستا به شهر
  • شناخت روش های بررسی و واحد تحلیل کارهای انجام شده در این زمینه
  • شناخت سهم هر یک از عوامل جاذبه، دافعه، تبعی و شخصی در علل چهار گانه مهاجرت از روستا به شهر
  • معرفی فرا تحلیل به عنوان یکی از روش های بررسی در تحقیقات اجتماعی
  • .

فایل کامل این تحقیق ۳۰ صفحه بصورت ورد WORD می باشد.
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژهRelated posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *