بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان مردمجرد و متأهل ۱۸ تا ۳۰ سال

بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان مردمجرد و متأهل ۱۸ تا ۳۰ سال دانشگاه پیام نور

قیمت :   ۷۵۰۰ تومان ( هفت هزار و پانصد تومان)

تعداد صفحات:

۷۵  ( هفتاد و پنج)

دسته :

نوع فایل:

Word

توضیحات:

قابل ارائه جهت پروژه پایانی

فهرست مطالب :

چکیده

فصل اول: طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسئله

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

۱-۴-

۱-۵- سؤالهای پژوهش

۱-۶- تعاریف نظری

۱-۷- تعاریف عملیاتی

فصل دوم: پیشینه تحقیق

۲-۱- پیشینه تحقیق

۲-۲ پیشینه نظری

تاریخچه روانشناسی بلوغ

مفهوم بلوغ و تفاوت آن با نوجوانی

بلوغ از دیدگاه روانشناسان

عاطفه چیست

جایگاه عاطفه در مغز از نظر زیستی

مراحل تشکیل هویت در جوانان دانشگاهی

الگوی تحور روانی- اجتماعی

تکالیف تحولی هویهورست برای نوجوانان

رشد و تکامل هیجانی- عاطفی

رشد هیجانی و عاطفی در نوجوانان

نیازهای عاطفی فرد و اهمیت آنها

رشد و تکامل اجتماعی

ترک خانه پدری

تأثیر روانی وارد شدن به دانشگاه

تعادل عاطفی روانی نوجوان

خودمحوری نوجوانان

الگوی اریک اریکسون درباره هویت

آسیب پذیری و انعطاف پذیری در فرد

عوامل حفاظتی انعطاف پذیری

انواع هویت

بحرانهای دوره نوجوانی

۲-۳- پیشینه عملی

فصل سوم: اجرای تحقیق

۳-۱- جامعه آماری

۳-۲- نمونه آماری و روش نمونه گیری

۳-۳- ابزار گردآوری داده ها

۳-۴- روش گرد آوری داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

۴-۱- تجزیه و تحلیل یافته ها

۴-۱-۱-

۴-۱-۲- اطلاعات مربوط به سؤالهای ۲ تا ۵ پژوهش

۴-۲- داده های جانبی

نمودار چند ضلعی فراوانی مشاهده شده

نمودار ستونی فراوانی مشاهده شده

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- بحث و نتیجه گیری

۵-۲- محدودیت ها

۵-۳ پیشنهادات

پیوست

منابع و مآخذ

چکیده :

پژوهش حاضر بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در میان مردهای مجرد و متأهل در یک دانشگاه است. جامعه این پژوهش که نمونه ما از آن انتخاب شده کل دانشجویان مرددانشگاه مورد بحث است. نمونه این پژوهش شامل ۱۶۰ نفر می باشد که ۸۰ نفر مجرد و ۸۰ نفر متأهل می باشد که به روش تصادفی انتخاب شده است. پژوهش حاضر به این سئوال محقق پاسخ می دهد که آیا بین دانشجویان مردمجرد یا متأهل از نظر بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟
ابزار تحقیق پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی از بهارگاوا می باشد که مشتمل بر ۴۸ سؤال است بعد از اجرای پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی شامل محاسبه جداول فراوانی و نمودارها می باشد و آمار استنباطی که شامل آزمون خی ۲ می باشد پژوهش به صورت زیر بدست آمد:
«در بین دانشجویان مردمجرد و متأهل تفاوتی از نظر بلوغ عاطفی وجود ندارد و تفاوت بی معنی است»

کلمات کلیدی : بلوغ، بلوغ عاطفی، بلوغ عاطفی میان مردان،بلوغ عاطفی در میان مردهای مجرد و متأهل

 

۱-۱- مقدمه

دوره بلوغ دورانی مبهم از نظر شناخت خصایص و دوران تمایلات متضاد است. با ورود کودک به دنیای نوجوانی و بلوغ، ولادتی تازه و مرحله ی ویژه و مستقل از دوره های قبل و بعد پدید می آید که آن را مرحله انتقال، مرحله نجات از کودکی دوران تحولات همراه با دگرگونی های سریع و غافلگیر کننده، مرحله طوفان حیات و مرحله نجات از طفیلی گری نیز می نامند.

افراد در این دوران احیاناً‌ با ترس و بیم هایی مواجه می گردند که رفع و تعدیل آن  نیازمند به حمایت از سوی والدین و مربیان است. (قائمی، ۱۳۸۰، ص ۲۲)

موارد زیر از جمله تغییرات دوران بلوغ است:

  • تحولی در اندام او ایجاد شده و شرایط جدید، تعادل اندامی او را بهم می زند.
  • در عواطف و احساسات او نیز تغییر پدید می آید و موجب دگرگونی هایی در خشم و ترس و محبت او و … می شود.
  • در جنبه‌ ذهن او نیز تحولات رو به رشدی ایجاد می گردد و هوش و عقل و اندیشه و تخیل او را دگرگون می سازد.
  • در جنبه روان او در عرصه های فطری و وجدانی،‌ آزادی خواهی و استقلال طلبی، ستایش و نیایش، حقیقت دوستی، و … دگرگونی هایی ایجاد می شود.
  • و بالاخره در غدد درونی جوش و خروش و دو غده جنسی شکفتگی و بیداری خاصی پدید می آید که موجد خواسته هایی در اقناع غریزی می گردد. (قائمی، ۱۳۸۰، ص ۲۸)

۱-۲- «بیان مسئله»‌

بسیاری از افراد در سنین جوانی و نوجوانی به بلوغ عاطفی دست پیدا نمی کنند  در صورتی که اکثر افراد به بلوغ جنسی و بلوغ تا سن زیر ۲۰ سال دست پیدا می کنند ولی یا به بلوغ عاطفی نمی رسند یا خیلی دیر به این بلوغ می رسند بلوغ عاطفی به این معناست که فرد به حدی از پختگی می رسد که می تواند راه حلهای پیچیده تری برای مشکلات روزمره عاطفی خود پیدا کند و از احساس خود به صورت پیچیده تری برای حل این مشکلات استفاده کند و توانایی کنترل نوسانات شدید آن را دارد این مسئله مهم است که آیا افراد ابتدا به یک بلوغ نسبی عاطفی دستی می یابند و بعد سعی می کنند به زندگی مشترک قدم گذارند یا وقتی ازدواج کردند و زندگی مشترکی را با فرد دیگری آغاز کردند این بلوغ در آن ها رشد می کند بسیاری از افراد معتقدند که فرد ابتدا باید از لحاظ اقتصادی و اجتماعی به یک استقلال دست پیدا کنند و بعد به نیازهای عاطفی خود توجه داشته باشند. امروزه در بین پسران مجرد افسردگی زیاد دیده می شود این که فردی نمی تواند عواطف خود را به درستی بشناسد و به طبع نحوه کنترل و ابراز آن ها را نمی داند حالا یا آن ها را به شکل نادرست ابراز می کند یا آن ها را سرکوب و انکار می کند و در نهایت مسئله اصلی این پژوهش که ما به بررسی آن می پردازیم این است آیا بین دانشجویان مردمجرد و متأهل از لحاظ بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟ به عبارتی آیا ازدواج تأثیری در بلوغ عاطفی افراد می گذارد یا نه؟‌

مسئله بلوغ عاطفی مسئله ای است مهم که اگر افراد به آن توجه نکنند ممکن است در زندگی آینده و مشترکشان با فرد دیگری به مشکل برخورد کنند مسلماً‌ کسی که از نظر عاطفی به سطحی از رشد و بلوغ نرسیده است نمی تواند زندگی مسالمت آمیزی را با فرد دیگری داشته باشد زیرا که او هنوز تسلطی بر عواطف و احساسات خود ندارد و اینکه نمی داند چگونه آنها را کنترل کند؟ پس اگر ما بدانیم که فرد آینده شریک زندگیمان به بلوغ عاطفی رسیده و شرایط گرداندن یک زندگی را دارد می توانیم به او اطمینان کرده و در مشکلاتی که فراروی زوج قرار می گیرد را حل کنیم. لذا بدین منظور ارتباط بین دو متغییر بلوغ عاطفی و متأهل را مورد بررسی قرار می دهیم.

۱-۳- «اهمیت و ضرورت پژوهش»

دوران بلوغ و مراحل قبل و بعد از آن دورانی مهم و از نظر پایه گذاریها دورانی سرنوشت ساز است آغاز آن به هر گونه ای که باشد لاجرم فرجامی خواهد داشت که ممکن است بسیار تلخ یا شیرین داشته باشد. اکثریت افراد بعد از رسیدن به بلوغ نسبی فکری سعی در گرفتن مسئولیتهای اجتماعی می کنند که چنین چیزی را جامعه و خانواده به شدت از آن ها طلب می کند جوان سعی می کند از لحاظ اقتصادی و اجتماعی زندگی مستقلی برای خود داشته باشد در کنار این زندگی مستقل اجتماعی به روابط با جنس مخالف می پردازند چه به بلوغ عاطفی رسیده باشند چه نه. امر ازدواج خود عامل مهمی در ایجاد بلوغ عاطفی است هر شکست عاطفی خود باعث می شود فرد تلاش بیشتری در کنترل احساسات خود کند. بسیاری معتقدند که بلوغ عاطفی در میان زنان و مردان متأهل بیشتر از افراد مجرد دیده می شود و به رشد بیشتری رسیده است اگر رشد عاطفی و بلوغ عاطفی فرد با النسبه کامل باشد قابلیت انطباق او بالاست و تمایلات بازگشتی او کم است.

«ازدواج یک امر جهانی است که در تمام جوامع در طول تاریخ وجود داشته و به یک مجموعه از نیازهای اساسی انسان پاسخ می دهد بقای نسل و پرورش فرزندان تحقق آرزوی دیرین کودکی برای پدر و مادر بودن دستیابی به عالیترین سطح دوستی و صمیمیت  دوره جوانی و بزرگسالی ارتباط گرم و دو جانبه عاطفی و جنسی و تقسیم  کار و همکاری و همراهی در طول زندگی در شمار اساسی ترین کارکردهای خانواده است. موفقیت در ازدواج حاصل عوامل گوناگون است ازدواج به موقع، همانندیهای شخصیتی شیوه های مناسب ارتباط با یکدیگر، پافشاری بر تعهدات زندگی خانوادگی و برخورداری از امکانات شغلی و مالی و رفاهی را می توان از عوامل مهم به شمار آورد از طرف دیگر کم تجربگی و ناپختگی همسران جوان، مشکلات مربوط به پذیرش هویت متفاوت طرف مقابل، خصوصیات متفاوت در خانواده و دخالتهای بی مورد و انتظارات بیجای آنان از همسران جوان و کمبودهای مالی و شغلی و تدارک وسایل زندگی و مسکن بر مشکلات این جریان پیچیده می افزاید و شاید ناشی از عدم بلوغ عاطفی باشد.»

مفهوم رفتار عاطفی بالغ در هر سطحی حاصل رشد طبیعی عاطفی است شخصی قادر به کنترل عواطف خویش است که تأخیر در ارضا را تحمل کند بدون اینکه تأسف بخورد و رنج بکشد مورگان می گوید «یک نظر کارآمد درباره بلوغ باید تمام حیطه فردیت،‌ نیروها و توانایی لذت از این نیروها را در نظر بگیرد»

کاپلان و بارون خصوصیات شخصی را که از لحاظ عاطفی بالغ است بررسی کرده و می گوید «او قابلیت مقاومت در برابر تأخیر در ارضای نیازها را دارد او توان تحمل میزان معقول ناکامی را دارد او به طرح و نقشه درازمدت معتقد است و می تواند توقعات خویش را بر مبنای اقتضای موقعیت به تعویق اندازد یا در آن تجدید نظر نماید.

برجسته ترین علامت بلوغ عاطفی توانایی تحمل تنش است یک علامت دیگری بی تفاوتی، برخی از انواع محرکات است که بر نوجوانان و جوانان اثر می کند و او را بی حوصله یا دستخوش احساسات می نماید بعلاوه شخص بالغ از نظر عاطفی پیوسته دارای گنجایش شادی و تفریح است کول افرادی که از لحاظ عاطفی بالغ  هستند دارای خصوصیات زیرند: مایل به غیر همجنس، درک نگرش رفتار دیگران، میل به پذیرش نگرش ها و عادات دیگران و قابلیت تأخیر پاسخهای خود.

۱-۴-  «اهداف پژوهش»

اهداف پژوهش به دو دسته اهداف کلی و اهداف جزئی تقسیم می شود.

اهداف کلی :

بررسی تفاوت دو گروه مردهای مجرد و متأهل از نظر بلوغ عاطفی

اهداف جزئی:

۱- چگونگی پدیدایی بلوغ عاطفی

۲- رابطه بلوغ عاطفی با ازدواج

۳- رابطه بلوغ عاطفی با دیگر انواع بلوغ مانند زیستی و روانی

۱-۵- «سئوالهای پژوهش»

۱- آیا بین مردهای مجرد و متأهل از نظر بلوغ عاطفی تفاوتی وجود دارد؟

۲- آیا از لحاظ عدم ثبات عاطفی بین افراد مجرد و متأهل تفاوتی وجود دارد؟

۳- آیا از لحاظ بازگشت عاطفی بین افراد مجرد و متأهل تفاوتی وجود دارد؟

۴- آیا از نظر استقلال بین افراد مجرد و متأهل تفاوتی وجود دارد؟

۵- آیا از نظر سازگاری بین افراد مجرد و متأهل تفاوتی وجود دارد؟

۱-۶-  «تعاریف نظری»

در پژوهش انجام شده کلمات و اصطلاحات به کار برده شده: بلوغ، بلوغ عاطفی، دانشجو، مجرد، متأهل دانشگاه می باشد.

بلوغ: بلوغ در لغت به معنی رسیدن، به سر رسیدن، رسیدن به سن رشد، مرد تمدن و زن تمدن، سن رسیدگی مرحله ای از زندگی است که حد فاصل دوران کودکی و بزرگسالی است و این دوره از حیات انسانی با یک سری علائم و تظاهرات جسمانی و روانی توأم است.

بلوغ عاطفی: یعنی این که فرد به حدی از پختگی احساسی می رسد که راه حلهای پیچیده تری برای مشکلات روزمره عاطفی خود پیدا کند و از احساس خود به صورت پیچیده تری برای حل مشکلات استفاده می کند توانایی کنترل نوسانات شدید را دارد و یاد گرفته که احساسات خود را کنترل کند.

دانشجو: به کسی اطلاق می شود که بعد از اتمام دوران دبیرستان و پیش دانشگاهی از راه کنکور و قبول شدن در آن وارد دانشگاه می شود و مشغول به تحصیل می شود.

مجرد: کسی که ازدواج نکرده و یا به تنهایی یا در کنار پدر و مادر خود زندگی می کند.

متأهل: کسی که ازدواج کرده و دارای اهل و عیال است و از زندگی مجردی خود فاصله گرفته است.

۱-۷-  تعریف عملیاتی

بلوغ عاطفی: بر اساس نمره ای که فرد از پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی به دست می آورد.

مجرد: افرادی که هنوز ازدواج نکرده اند.

متأهل: افرادی که ازدواج کرده اند.

فایل کامل این تحقیق ۷۵ صفحه بصورت ورد WORD می باشد.
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »