آخرین اخبار : 

بازی مین روب Minesweeper با ویژوال سی پلاس پلاس

بازی مین روب Minesweeper

تخفیف برای خرید این پروژه: زیر دکمه خرید، در پایین همین صفحه

قیمت :   ۱۰۵۰۰ تومان ( ده هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

CPP , EXE

توضیحات:

برنامه در محیط ویژوال استودیو طراحی و اجرا گردیده است


توضیحات : 

سورس کد پیاده سازی بازی مین روب ویندوز با ویژوال استودیو سی پلاس پلاس   

در این برنامه صفحه بازی را مشاهده می کنید که با کلیک ماوس می توانید بازی کنید تا زمانیکه بازی تمام شود یا اینکه کاربر اشتباها روی ای که مین در آن نهفته است کلیک نماید .    

همراه با فایلهای
EXE , CPP

تصاویری از محیط این برنامه :

=================================


مشاهده قسمتی از سورس کدهای این برنامه :

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include “main.hpp”
#include “field.hpp”
#include “resource.h”

LRESULT CALLBACK WinProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam);
LRESULT CALLBACK BtnProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam);

char WinClass[] = “Minegame”;
char WinTitle[] = “Mine Game”;

HINSTANCE hInst;
HWND hwnd;
HWND fraHwnd;
HWND btnHwnd[BLOCKS*BLOCKS];
HBITMAP hbitBomb, hbitFlag;

int cxClient, cyClient, cxOrigin, cyOrigin;

int **field, fieldstate[BLOCKS][BLOCKS];

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hThisInst, HINSTANCE hPrevInst, LPSTR lpszArgs, int nWinMode)
{
MSG msg;
WNDCLASSEX wcl;

wcl.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
wcl.lpszClassName = WinClass;
wcl.lpfnWndProc = WinProc;
wcl.hInstance = hThisInst;

wcl.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
wcl.hIconSm = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
wcl.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
wcl.hbrBackground = (HBRUSH) GetStockObject(LTGRAY_BRUSH);
wcl.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;

wcl.lpszMenuName = NULL;
wcl.cbClsExtra = 0;
wcl.cbWndExtra = 0;

if(!RegisterClassEx(&wcl))
exit(1);

field = new int *[BLOCKS];
for(int i=0; i<BLOCKS; i++)
field[i] = new int [BLOCKS];

hInst = hThisInst;

hwnd = CreateWindow(WinClass, WinTitle, WS_SYSMENU | WS_CAPTION | WS_VISIBLE | WS_BORDER,
CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, (BLOCKS+2)*BLOCKSIZE, (BLOCKS+3)*BLOCKSIZE,
HWND_DESKTOP, NULL, hThisInst, 0);

ShowWindow(hwnd, nWinMode);
UpdateWindow(hwnd);

while(GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)){
TranslateMessage(&msg);
DispatchMessage(&msg);
}

return msg.wParam;
}

LRESULT CALLBACK WinProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
HDC hdc, memdc;
PAINTSTRUCT ps;
HFONT hfont;
RECT rcClient;
RECT rcText;
int i, j, k;
char number[25];
static int NFlags, NCorrect;

switch(msg){
case WM_CREATE:

for(i=0; i<BLOCKS; i++)
for(j=0; j<BLOCKS; j++)
fieldstate[i][j] = 0;

ClearField(field, BLOCKS);
InitializeField(field, BLOCKS);

for(i=0; i<BLOCKS; i++)
for(j=0; j<BLOCKS; j++)
if(IsBomb(field[i][j]))
fieldstate[i][j] |= F_ISBOMB;

NCorrect = 0;
NFlags = 0;

GetClientRect(hwnd, &rcClient);
cxClient = rcClient.right;
cyClient = rcClient.bottom;
cxOrigin = (cxClient-BLOCKS*BLOCKSIZE)/2;
cyOrigin = cyClient-(BLOCKS+1)*BLOCKSIZE;

fraHwnd = CreateWindowEx(WS_EX_STATICEDGE, “STATIC”, NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE | BS_GROUPBOX,
cxOrigin, cyOrigin, BLOCKS*BLOCKSIZE, BLOCKS*BLOCKSIZE,
hwnd, NULL, hInst, 0);

for(i=0; i<BLOCKS; i++){
for(j=0; j<BLOCKS; j++){
btnHwnd[i*BLOCKS+j] = CreateWindowEx(WS_EX_STATICEDGE, “BUTTON”, NULL,
WS_CHILD | WS_VISIBLE | BS_PUSHBUTTON | BS_BITMAP | BS_NOTIFY,
cxOrigin+i*BLOCKSIZE, cyOrigin+j*BLOCKSIZE, BLOCKSIZE, BLOCKSIZE,
hwnd, (HMENU)(IDB_FIRST+i*BLOCKS+j), hInst, 0);
}
}

hbitBomb = LoadBitmap(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDB_BOMB));
hbitFlag = LoadBitmap(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDB_FLAG));
break;
case WM_COMMAND:
switch(HIWORD(wParam)){
case BN_CLICKED: //
DestroyWindow(btnHwnd[LOWORD(wParam)-IDB_FIRST]);
i = (LOWORD(wParam)-IDB_FIRST) / BLOCKS;
j = (LOWORD(wParam)-IDB_FIRST) % BLOCKS;
fieldstate[i][j] |= F_ISOPEN;

if(IsBomb(field[i][j])){
for(k=0; k<BLOCKS*BLOCKS; k++)
DestroyWindow(btnHwnd[k]);

MessageBox(hwnd, “Game over!”, “Mine Game”, MB_OK);
if(MessageBox(hwnd, “Start another game?”, “Mine Game”, MB_YESNO)==IDNO)
SendMessage(hwnd, WM_DESTROY, 0, 0);
else{
for(k=0; k<BLOCKS*BLOCKS; k++)
DestroyWindow(btnHwnd[k]);
SendMessage(hwnd, WM_CREATE, 0, 0);
}
}
else if(IsZero(field[i][j])){
int OpenedThisRun;
do{
OpenedThisRun = 0;
for(k=0; k<BLOCKS*BLOCKS; k++)
if(!(fieldstate[k/BLOCKS][k%BLOCKS] & F_ISOPEN) && CheckCellForOpen(k/BLOCKS, k%BLOCKS)){
DestroyWindow(btnHwnd[k]);
fieldstate[k/BLOCKS][k%BLOCKS] |= F_ISOPEN;
OpenedThisRun++;
}
}while(OpenedThisRun);

}
break;
}
break;
case WM_PARENTNOTIFY:
switch(LOWORD(wParam)){
case WM_RBUTTONDOWN:
i = (LOWORD(lParam)-cxOrigin) / BLOCKSIZE;
j = (HIWORD(lParam)-cyOrigin) / BLOCKSIZE;

if(fieldstate[i][j] & F_ISFLAG){
fieldstate[i][j] = fieldstate[i][j] & (~F_ISFLAG);
SendMessage(btnHwnd[i*BLOCKS+j], BM_SETIMAGE, 0, NULL);

NFlags–;
if(fieldstate[i][j] & F_ISBOMB)
NCorrect–;
}
else{
fieldstate[i][j] |= F_ISFLAG;
SendMessage(btnHwnd[i*BLOCKS+j], BM_SETIMAGE, 0, (LPARAM)hbitFlag);

NFlags++;
if(fieldstate[i][j] & F_ISBOMB)
NCorrect++;
}

if(NCorrect==BLOCKS && NCorrect==NFlags){

for(k=0; k<BLOCKS*BLOCKS; k++)
if(!(fieldstate[k/BLOCKS][k%BLOCKS] & F_ISFLAG))
DestroyWindow(btnHwnd[k]);

MessageBox(hwnd, “Mission Accomplished!”, “Mine Game”, MB_OK);
if(MessageBox(hwnd, “Start another game?”, “Mine Game”, MB_YESNO)==IDNO)
SendMessage(hwnd, WM_DESTROY, 0, 0);
else{
for(k=0; k<BLOCKS*BLOCKS; k++)
DestroyWindow(btnHwnd[k]);
SendMessage(hwnd, WM_CREATE, 0, 0);
}
}

break;
}
break;
case WM_PAINT:
hdc = BeginPaint(hwnd, &ps);

for(i=0; i<BLOCKS; i++){ //horizontal
MoveToEx(hdc, cxOrigin+i*BLOCKSIZE, cyOrigin, NULL);
LineTo(hdc, cxOrigin+i*BLOCKSIZE, cyOrigin+BLOCKS*BLOCKSIZE);
}
for(i=0; i<BLOCKS; i++){ //vertical
MoveToEx(hdc, cxOrigin, cyOrigin+i*BLOCKSIZE, NULL);
LineTo(hdc, cxOrigin+BLOCKS*BLOCKSIZE, cyOrigin+i*BLOCKSIZE);
}

SetBkMode(hdc, TRANSPARENT);
SetTextColor(hdc, RGB(0, 0, 100));
hfont = CreateFont(5*BLOCKSIZE/6, 0, 0, 0, FW_SEMIBOLD, 0, 0, 0,
ANSI_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS, CLIP_DEFAULT_PRECIS,
DEFAULT_QUALITY, DEFAULT_PITCH | FF_DONTCARE, “New Times Roman”);
SelectObject(hdc, hfont);

memdc = CreateCompatibleDC(hdc);
SelectObject(memdc, hbitBomb);

for(i=0; i<BLOCKS; i++){
for(j=0; j<BLOCKS; j++){
if(IsBomb(field[i][j]))
BitBlt(hdc, cxOrigin+i*BLOCKSIZE, cxOrigin+j*BLOCKSIZE-4,
cxOrigin+(i+1)*BLOCKSIZE, cxOrigin+(j+1)*BLOCKSIZE,
memdc, 0, 0, SRCCOPY);
else if(!IsZero(field[i][j])){
SetRect(&rcText, cxOrigin+i*BLOCKSIZE, cxOrigin+j*BLOCKSIZE, cxOrigin+(i+1)*BLOCKSIZE, cxOrigin+(j+1)*BLOCKSIZE);
sprintf(number, “%d”, field[i][j]);
DrawText(hdc, number, strlen(number), &rcText, DT_CENTER);
}
}
}

DeleteObject(hfont);
DeleteObject(hbitBomb);
DeleteDC(memdc);
EndPaint(hwnd, &ps);
break;
case WM_DESTROY:
PostQuitMessage(0);
for(i=0; i<BLOCKS; i++)
delete [] field[i];
delete [] field;
break;
default:
return DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam);
}

return 0;
}

bool CheckCellForOpen(int i, int j)
{
for(int m=max(i-1, 0); m<=min(i+1, BLOCKS-1); m++)
for(int l=max(j-1, 0); l<=min(j+1, BLOCKS-1); l++)
if(!(m==i && l==j) && IsZero(field[m][l]) && (fieldstate[m][l] & F_ISOPEN))
return true;

return false;
}

 

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰


 

تخفیف ۲۰ تا ۴۰ درصدی پروژه ها: سعی ما این بوده که پروژه ها را با کمترین قیمت در اختیار شما قرار دهیم اما در صورتیکه این مبلغ نیز برای شما زیاد است می توانید : نام پروژه درخواستی ، آدرس ایمیل و کلمه Takhfif را به شماره پشتیبانی سایت :  ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰   پیامک کنید تا سریعا لینک تخفیف  برای شما ارسال گردد.

============

خرید انواع فایل و پروژه های شما در کلیه رشته های تحصیلی (تلفن تماس ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰)

Related posts

, , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »