بازی زیبای چکرز – OpenGL

بازی زیبای چکرز  –

قیمت :   ۱۰۵۰۰ تومان ( ده هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

ویژوال استدیو – اپن جی ال

توضیحات:


توضیحات : 

در این که به زبان سی پلاس پلاس در محیط ویژوال استدیو و با استفاده از توابع کتابخانه ای
opengl طراحی شده است ، شما می توانید در محیط زیبای این بازی با کامپیوتر بازی کرده و همچنین از منوهای موجود در این بازی نیز می توانید از امکانات مختلف آن استفاده نمایید . 

        

   

==========

رایگان فایل اجرایی این پروژه : 


==========

بخشهایی از سورس کد این پروژه :

#include “checkers.h”

#include “GL_bmp.h”
#include “GL_font.h”
#include “resource_IO.h”

#pragma comment( lib, “opengl32.lib” )
#pragma comment( lib, “glu32.lib” )

extern GL_Window main_window;

extern float view_zoom;
extern float view_rotate_x;
extern float view_rotate_y;

extern GL_Point board_table[32];

extern BOOL game_over;

extern char text_value[32];

//——–
// Global Variables
//——–

GL_Font gl_font; // Font Class

GLUquadricObj * quadric_object = gluNewQuadric();

GLuint textures[14];

#define GRID_FONT textures[0]
#define SIDE_RED textures[1]
#define SIDE_WHITE textures[2]
#define TOP_BORDER textures[3]
#define TOP_KING_RED textures[4]
#define TOP_KING_WHITE textures[5]
#define TOP_PIECE_RED textures[6]
#define TOP_PIECE_WHITE textures[7]
#define TOP_SQUARE_EMPTY textures[8]
#define TOP_SQUARE_END textures[9]
#define TOP_SQUARE_HI_LIGHTED textures[10]
#define TOP_SQUARE_JUMPED textures[11]
#define TOP_SQUARE_MID textures[12]
#define TOP_SQUARE_VOID textures[13]

GLfloat lightpos[] = { 100.0f, 100.0f, -100.0f, 1.0f };

GLfloat lightcor[] = { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f };

STATE move_displayed; // Currently Displayed STATE

//—————-
// BOOL Initialize (void)
//—————-

void Initialize(void)
{
LoadGLtextures();

glEnable(GL_TEXTURE_2D);

gl_font.SetTexture(GRID_FONT, 16, 16);
gl_font.SetFontProperties(16, 16, 10);
gl_font.SetDisplayMode(160, 120);
gl_font.BuildFont();

glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f);
glClearDepth(1.0f);
glDepthFunc(GL_LEQUAL);
glEnable(GL_DEPTH_TEST);
glShadeModel (GL_SMOOTH);
glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);

// Set Perspective Calculations To Most Accurate
glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE);
glEnable(GL_TEXTURE_2D); // Enable Texture Mapping
glEnable(GL_LIGHTING);
}

//—————
// void LoadGLtextures(void)
//——–

void LoadGLtextures(void)
{
AUX_RGBImageRec * Imagem[1];

memset(Imagem, 0, sizeof(void *) * 1);

if (Imagem[0] = LoadBMP(“images/font.bmp”)) {

glGenTextures(1, &GRID_FONT);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, GRID_FONT);
gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, 3, Imagem[0]->sizeX, Imagem[0]->sizeY, GL_RGB,GL_UNSIGNED_BYTE, Imagem[0]->data);
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 3, Imagem[0]->sizeX, Imagem[0]->sizeY, 0, GL_RGB,GL_UNSIGNED_BYTE, Imagem[0]->data);
glTexParameteri

(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR);
glTexParameteri

(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR);

if (Imagem[0]){

if (Imagem[0]->data)
free(Imagem[0]->data);
free(Imagem[0]);

}
}

if (Imagem[0] = LoadBMP(“images/side_red.bmp”)) {

glGenTextures(1, &SIDE_RED);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, SIDE_RED);
gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, 3, Imagem[0]->sizeX, Imagem[0]->sizeY, GL_RGB,GL_UNSIGNED_BYTE, Imagem[0]->data);
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 3, Imagem[0]->sizeX, Imagem[0]->sizeY, 0, GL_RGB,GL_UNSIGNED_BYTE, Imagem[0]->data);
glTexParameteri

(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR);
glTexParameteri

(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP);

if (Imagem[0]) {

if (Imagem[0]->data)
free(Imagem[0]->data);
free(Imagem[0]);
}

 ==========

 دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد برنامه و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *