بازی حافظه (حدس زدن اعداد مشابه در جدول) در سی

تخفیف برای خرید این پروژه: زیر دکمه خرید، در پایین همین صفحه

بازی حافظه (حدس زدن اعداد مشابه در جدول) در سی

قیمت :   ۵۵۰۰  تومان ( پنج هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

CPP , EXE

توضیحات:


توضیحات : 

سورس کد پیاده سازی برنامه حافظه- حدس زدن اعداد مشابه در جدول        

در این برنامه کاربر روی خانه های جدول بازی کلیک نموده و باید محل عدد مربوطه را بخاطر بسپارد و بتواند خانه های مشابه را با هم بزند تا در نهایت کل خانه ها حذف شوند . 

همراه با فایلهای EXE , CPP

لینک دانلود نمونه پروژه  

مشاهده بخشهایی از سورس کد این پروژه :

#include<stdio.h>
#include<dos.h>
#include<stdlib.h>
#include<conio.h>
#include<graphics.h>

union REGS i, o;

int a[16],b[16];
char string[25];
int gd,gm,x,y,button;
int active[16];
int sactive[16];

void makeboard();
void numerise();
void hidevalues();
void showvalues();
void showvalue(int i);
void hidevalue(int j);
void erase(int k);
initmouse();
getmousepos(int *button, int *x, int *y);
showmouseptr();

void main()
{
gd=DETECT;
initgraph(&gd,&gm,”c:\\tc\\bgi”);

active[0]=0;
active[1]=0;
active[2]=0;
active[3]=0;
active[4]=0;
active[5]=0;
active[6]=0;
active[7]=0;
active[8]=0;
active[9]=0;
active[10]=0;
active[11]=0;
active[12]=0;
active[13]=0;
active[14]=0;
active[15]=0;

sactive[0]=1;
sactive[1]=1;
sactive[2]=1;
sactive[3]=1;
sactive[4]=1;
sactive[5]=1;
sactive[6]=1;
sactive[7]=1;
sactive[8]=1;
sactive[9]=1;
sactive[10]=1;
sactive[11]=1;
sactive[12]=1;
sactive[13]=1;
sactive[14]=1;
sactive[15]=1;

if(initmouse() == 0)
{
closegraph();
restorecrtmode();
printf(“\n Mouse driver not loaded”);
exit(1);
}

showmouseptr();

settextstyle(0,0,2);
setcolor(5);
outtextxy(10,10,”Puzzle”);

makeboard();
numerise();
hidevalues();

while( !kbhit() )
{
getmousepos( &button, &x, &y );

if(( button & 1 ) == 1)
{
if(x>20 && y>50 && x<140 && y<130)
{
if(sactive[0]==1)
{
showvalue(0);
active[0]=1;
if(sactive[1]==1 && active[1]==1 && a[ b[1] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[1]=0;
erase(0);
erase(1);
}
else if(sactive[2]==1 && active[2]==1 && a[ b[2] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[2]=0;
erase(0);
erase(2);
}
else if(sactive[3]==1 && active[3]==1 && a[ b[3] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[3]=0;
erase(0);
erase(3);
}
else if(sactive[4]==1 && active[4]==1 && a[ b[4] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[4]=0;
erase(0);
erase(4);
}
else if(sactive[5]==1 && active[5]==1 && a[ b[5] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[5]=0;
erase(0);
erase(5);
}
else if(sactive[6]==1 && active[6]==1 && a[ b[6] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[6]=0;
erase(0);
erase(6);
}
else if(sactive[7]==1 && active[7]==1 && a[ b[7] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[7]=0;
erase(0);
erase(7);
}
else if(sactive[8]==1 && active[8]==1 && a[ b[8] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[8]=0;
erase(0);
erase(8);
}
else if(sactive[9]==1 && active[9]==1 && a[ b[9] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[9]=0;
erase(0);
erase(9);
}
else if(sactive[10]==1 && active[10]==1 && a[ b[10] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[10]=0;
erase(0);
erase(10);
}
else if(sactive[11]==1 && active[11]==1 && a[ b[11] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[11]=0;
erase(0);
erase(11);
}
else if(sactive[12]==1 && active[12]==1 && a[ b[12] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[12]=0;
erase(0);
erase(12);
}
else if(sactive[13]==1 && active[13]==1 && a[ b[13] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[13]=0;
erase(0);
erase(13);
}
else if(sactive[14]==1 && active[14]==1 && a[ b[14] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[14]=0;
erase(0);
erase(14);
}
else if(sactive[15]==1 && active[15]==1 && a[ b[15] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[15]=0;
erase(0);
erase(15);
}
hidevalue(1);
hidevalue(2);
hidevalue(3);
hidevalue(4);
hidevalue(5);
hidevalue(6);
hidevalue(7);
hidevalue(8);
hidevalue(9);
hidevalue(10);
hidevalue(11);
hidevalue(12);
hidevalue(13);
hidevalue(14);
hidevalue(15);

active[1]=0;
active[2]=0;
active[3]=0;
active[4]=0;
active[5]=0;
active[6]=0;
active[7]=0;
active[8]=0;
active[9]=0;
active[10]=0;
active[11]=0;
active[12]=0;
active[13]=0;
active[14]=0;
active[15]=0;

}
}
else if(x>180 && y>50 && x<300 && y<130)
{
if(sactive[1]==1)
{
showvalue(1);
active[1]=1;
if(sactive[0]==1 && active[0]==1 && a[ b[0] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[0]=0;
erase(1);
erase(0);
}
else if(sactive[2]==1 && active[2]==1 && a[ b[2] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[2]=0;
erase(1);
erase(2);
}
else if(sactive[3]==1 && active[3]==1 && a[ b[3] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[3]=0;
erase(1);
erase(3);
}
else if(sactive[4]==1 && active[4]==1 && a[ b[4] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[4]=0;
erase(1);
erase(4);
}
else if(sactive[5]==1 && active[5]==1 && a[ b[5] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[5]=0;
erase(1);
erase(5);
}
else if(sactive[6]==1 && active[6]==1 && a[ b[6] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[6]=0;
erase(1);
erase(6);
}
else if(sactive[7]==1 && active[7]==1 && a[ b[7] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[7]=0;
erase(1);
erase(7);
}
else if(sactive[8]==1 && active[8]==1 && a[ b[8] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[8]=0;
erase(1);
erase(8);
}
else if(sactive[9]==1 && active[9]==1 && a[ b[9] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[9]=0;
erase(1);
erase(9);
}
else if(sactive[10]==1 && active[10]==1 && a[ b[10] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[10]=0;
erase(1);
erase(10);
}
else if(sactive[11]==1 && active[11]==1 && a[ b[11] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[11]=0;
erase(1);
erase(11);
}
else if(sactive[12]==1 && active[12]==1 && a[ b[12] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[12]=0;
erase(1);
erase(12);
}

void showvalue(int i)
{
settextstyle(0,0,2);
setcolor(2);

if(i==0)
{
itoa(a[ b[0] ],string,10);
outtextxy(75,85,string);
}
else if(i==1)
{
itoa(a[ b[1] ],string,10);
outtextxy(235,85,string);
}
else if(i==2)
{
itoa(a[ b[2] ],string,10);
outtextxy(395,85,string);
}
else if(i==3)
{
itoa(a[ b[3] ],string,10);
outtextxy(555,85,string);
}
else if(i==4)
{
itoa(a[ b[4] ],string,10);
outtextxy(75,195,string);
}
else if(i==5)
{
itoa(a[ b[5] ],string,10);
outtextxy(235,195,string);
}
else if(i==6)
{
itoa(a[ b[6] ],string,10);
outtextxy(395,195,string);
}
else if(i==7)
{
itoa(a[ b[7] ],string,10);
outtextxy(555,195,string);
}
else if(i==8)
{
itoa(a[ b[8] ],string,10);
outtextxy(75,305,string);
}
else if(i==9)
{
itoa(a[ b[9] ],string,10);
outtextxy(235,305,string);
}
else if(i==10)
{
itoa(a[ b[10] ],string,10);
outtextxy(395,305,string);
}
else if(i==11)
{
itoa(a[ b[11] ],string,10);
outtextxy(555,305,string);
}
else if(i==12)
{
itoa(a[ b[12] ],string,10);
outtextxy(75,415,string);
}
else if(i==13)
{
itoa(a[ b[13] ],string,10);
outtextxy(235,415,string);
}
else if(i==14)
{
itoa(a[ b[14] ],string,10);
outtextxy(395,415,string);
}
else if(i==15)
{
itoa(a[ b[15] ],string,10);
outtextxy(555,415,string);
}
}

 

 دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰تخفیف بسیار ویژه ۳۰ درصدی : دوست عزیز سعی ما این بوده که پروژه ها را با کمترین قیمت ممکن (مقایسه کنید با قیمت سایر سایتها) در اختیار شما قرار دهیم اما اگر دوستی هست که واقعا این مبلغ نیز برایش مقدور نیست می توانید عنوان تحقیق یا پروژه مورد نظر، کلمه Takhfif و آدرس ایمیل خود را به شماره پشتیبانی سایت  ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰  پیامک کنید تا لینک تخفیف سریعا برای شما ارسال گردد .

خرید انواع تحقیق و پروژه های شما بصورت توافقی : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »