بازی حافظه (حدس زدن اعداد مشابه در جدول) در سی

بازی حافظه (حدس زدن اعداد مشابه در جدول) در سی

قیمت :   ۵۵۰۰  تومان ( پنج هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

CPP , EXE

توضیحات:


توضیحات : 

سورس کد پیاده سازی برنامه حافظه- حدس زدن اعداد مشابه در جدول        

در این برنامه کاربر روی خانه های جدول بازی کلیک نموده و باید محل عدد مربوطه را بخاطر بسپارد و بتواند خانه های مشابه را با هم بزند تا در نهایت کل خانه ها حذف شوند . 

همراه با فایلهای EXE , CPP

لینک دانلود نمونه پروژه  

مشاهده بخشهایی از سورس کد این پروژه :

#include<stdio.h>
#include<dos.h>
#include<stdlib.h>
#include<conio.h>
#include<graphics.h>

union REGS i, o;

int a[16],b[16];
char string[25];
int gd,gm,x,y,button;
int active[16];
int sactive[16];

void makeboard();
void numerise();
void hidevalues();
void showvalues();
void showvalue(int i);
void hidevalue(int j);
void erase(int k);
initmouse();
getmousepos(int *button, int *x, int *y);
showmouseptr();

void main()
{
gd=DETECT;
initgraph(&gd,&gm,”c:\\tc\\bgi”);

active[0]=0;
active[1]=0;
active[2]=0;
active[3]=0;
active[4]=0;
active[5]=0;
active[6]=0;
active[7]=0;
active[8]=0;
active[9]=0;
active[10]=0;
active[11]=0;
active[12]=0;
active[13]=0;
active[14]=0;
active[15]=0;

sactive[0]=1;
sactive[1]=1;
sactive[2]=1;
sactive[3]=1;
sactive[4]=1;
sactive[5]=1;
sactive[6]=1;
sactive[7]=1;
sactive[8]=1;
sactive[9]=1;
sactive[10]=1;
sactive[11]=1;
sactive[12]=1;
sactive[13]=1;
sactive[14]=1;
sactive[15]=1;

if(initmouse() == 0)
{
closegraph();
restorecrtmode();
printf(“\n Mouse driver not loaded”);
exit(1);
}

showmouseptr();

settextstyle(0,0,2);
setcolor(5);
outtextxy(10,10,”Puzzle”);

makeboard();
numerise();
hidevalues();

while( !kbhit() )
{
getmousepos( &button, &x, &y );

if(( button & 1 ) == 1)
{
if(x>20 && y>50 && x<140 && y<130)
{
if(sactive[0]==1)
{
showvalue(0);
active[0]=1;
if(sactive[1]==1 && active[1]==1 && a[ b[1] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[1]=0;
erase(0);
erase(1);
}
else if(sactive[2]==1 && active[2]==1 && a[ b[2] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[2]=0;
erase(0);
erase(2);
}
else if(sactive[3]==1 && active[3]==1 && a[ b[3] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[3]=0;
erase(0);
erase(3);
}
else if(sactive[4]==1 && active[4]==1 && a[ b[4] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[4]=0;
erase(0);
erase(4);
}
else if(sactive[5]==1 && active[5]==1 && a[ b[5] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[5]=0;
erase(0);
erase(5);
}
else if(sactive[6]==1 && active[6]==1 && a[ b[6] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[6]=0;
erase(0);
erase(6);
}
else if(sactive[7]==1 && active[7]==1 && a[ b[7] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[7]=0;
erase(0);
erase(7);
}
else if(sactive[8]==1 && active[8]==1 && a[ b[8] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[8]=0;
erase(0);
erase(8);
}
else if(sactive[9]==1 && active[9]==1 && a[ b[9] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[9]=0;
erase(0);
erase(9);
}
else if(sactive[10]==1 && active[10]==1 && a[ b[10] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[10]=0;
erase(0);
erase(10);
}
else if(sactive[11]==1 && active[11]==1 && a[ b[11] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[11]=0;
erase(0);
erase(11);
}
else if(sactive[12]==1 && active[12]==1 && a[ b[12] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[12]=0;
erase(0);
erase(12);
}
else if(sactive[13]==1 && active[13]==1 && a[ b[13] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[13]=0;
erase(0);
erase(13);
}
else if(sactive[14]==1 && active[14]==1 && a[ b[14] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[14]=0;
erase(0);
erase(14);
}
else if(sactive[15]==1 && active[15]==1 && a[ b[15] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[15]=0;
erase(0);
erase(15);
}
hidevalue(1);
hidevalue(2);
hidevalue(3);
hidevalue(4);
hidevalue(5);
hidevalue(6);
hidevalue(7);
hidevalue(8);
hidevalue(9);
hidevalue(10);
hidevalue(11);
hidevalue(12);
hidevalue(13);
hidevalue(14);
hidevalue(15);

active[1]=0;
active[2]=0;
active[3]=0;
active[4]=0;
active[5]=0;
active[6]=0;
active[7]=0;
active[8]=0;
active[9]=0;
active[10]=0;
active[11]=0;
active[12]=0;
active[13]=0;
active[14]=0;
active[15]=0;

}
}
else if(x>180 && y>50 && x<300 && y<130)
{
if(sactive[1]==1)
{
showvalue(1);
active[1]=1;
if(sactive[0]==1 && active[0]==1 && a[ b[0] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[0]=0;
erase(1);
erase(0);
}
else if(sactive[2]==1 && active[2]==1 && a[ b[2] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[2]=0;
erase(1);
erase(2);
}
else if(sactive[3]==1 && active[3]==1 && a[ b[3] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[3]=0;
erase(1);
erase(3);
}
else if(sactive[4]==1 && active[4]==1 && a[ b[4] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[4]=0;
erase(1);
erase(4);
}
else if(sactive[5]==1 && active[5]==1 && a[ b[5] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[5]=0;
erase(1);
erase(5);
}
else if(sactive[6]==1 && active[6]==1 && a[ b[6] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[6]=0;
erase(1);
erase(6);
}
else if(sactive[7]==1 && active[7]==1 && a[ b[7] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[7]=0;
erase(1);
erase(7);
}
else if(sactive[8]==1 && active[8]==1 && a[ b[8] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[8]=0;
erase(1);
erase(8);
}
else if(sactive[9]==1 && active[9]==1 && a[ b[9] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[9]=0;
erase(1);
erase(9);
}
else if(sactive[10]==1 && active[10]==1 && a[ b[10] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[10]=0;
erase(1);
erase(10);
}
else if(sactive[11]==1 && active[11]==1 && a[ b[11] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[11]=0;
erase(1);
erase(11);
}
else if(sactive[12]==1 && active[12]==1 && a[ b[12] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[12]=0;
erase(1);
erase(12);
}

void showvalue(int i)
{
settextstyle(0,0,2);
setcolor(2);

if(i==0)
{
itoa(a[ b[0] ],string,10);
outtextxy(75,85,string);
}
else if(i==1)
{
itoa(a[ b[1] ],string,10);
outtextxy(235,85,string);
}
else if(i==2)
{
itoa(a[ b[2] ],string,10);
outtextxy(395,85,string);
}
else if(i==3)
{
itoa(a[ b[3] ],string,10);
outtextxy(555,85,string);
}
else if(i==4)
{
itoa(a[ b[4] ],string,10);
outtextxy(75,195,string);
}
else if(i==5)
{
itoa(a[ b[5] ],string,10);
outtextxy(235,195,string);
}
else if(i==6)
{
itoa(a[ b[6] ],string,10);
outtextxy(395,195,string);
}
else if(i==7)
{
itoa(a[ b[7] ],string,10);
outtextxy(555,195,string);
}
else if(i==8)
{
itoa(a[ b[8] ],string,10);
outtextxy(75,305,string);
}
else if(i==9)
{
itoa(a[ b[9] ],string,10);
outtextxy(235,305,string);
}
else if(i==10)
{
itoa(a[ b[10] ],string,10);
outtextxy(395,305,string);
}
else if(i==11)
{
itoa(a[ b[11] ],string,10);
outtextxy(555,305,string);
}
else if(i==12)
{
itoa(a[ b[12] ],string,10);
outtextxy(75,415,string);
}
else if(i==13)
{
itoa(a[ b[13] ],string,10);
outtextxy(235,415,string);
}
else if(i==14)
{
itoa(a[ b[14] ],string,10);
outtextxy(395,415,string);
}
else if(i==15)
{
itoa(a[ b[15] ],string,10);
outtextxy(555,415,string);
}
}

 

 دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *