آخرین اخبار : 

بازی حافظه (حدس زدن اعداد مشابه در جدول) در سی

بازی حافظه (حدس زدن اعداد مشابه در جدول) در سی

تخفیف برای خرید این پروژه: زیر دکمه خرید، در پایین همین صفحه

قیمت :   ۵۵۰۰  تومان ( پنج هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

CPP , EXE

توضیحات:


توضیحات : 

سورس کد پیاده سازی برنامه حافظه- حدس زدن اعداد مشابه در جدول        

در این برنامه کاربر روی خانه های جدول بازی کلیک نموده و باید محل عدد مربوطه را بخاطر بسپارد و بتواند خانه های مشابه را با هم بزند تا در نهایت کل خانه ها حذف شوند . 

همراه با فایلهای EXE , CPP

لینک دانلود نمونه پروژه  

مشاهده بخشهایی از سورس کد این پروژه :

#include<stdio.h>
#include<dos.h>
#include<stdlib.h>
#include<conio.h>
#include<graphics.h>

union REGS i, o;

int a[16],b[16];
char string[25];
int gd,gm,x,y,button;
int active[16];
int sactive[16];

void makeboard();
void numerise();
void hidevalues();
void showvalues();
void showvalue(int i);
void hidevalue(int j);
void erase(int k);
initmouse();
getmousepos(int *button, int *x, int *y);
showmouseptr();

void main()
{
gd=DETECT;
initgraph(&gd,&gm,”c:\\tc\\bgi”);

active[0]=0;
active[1]=0;
active[2]=0;
active[3]=0;
active[4]=0;
active[5]=0;
active[6]=0;
active[7]=0;
active[8]=0;
active[9]=0;
active[10]=0;
active[11]=0;
active[12]=0;
active[13]=0;
active[14]=0;
active[15]=0;

sactive[0]=1;
sactive[1]=1;
sactive[2]=1;
sactive[3]=1;
sactive[4]=1;
sactive[5]=1;
sactive[6]=1;
sactive[7]=1;
sactive[8]=1;
sactive[9]=1;
sactive[10]=1;
sactive[11]=1;
sactive[12]=1;
sactive[13]=1;
sactive[14]=1;
sactive[15]=1;

if(initmouse() == 0)
{
closegraph();
restorecrtmode();
printf(“\n Mouse driver not loaded”);
exit(1);
}

showmouseptr();

settextstyle(0,0,2);
setcolor(5);
outtextxy(10,10,”Puzzle”);

makeboard();
numerise();
hidevalues();

while( !kbhit() )
{
getmousepos( &button, &x, &y );

if(( button & 1 ) == 1)
{
if(x>20 && y>50 && x<140 && y<130)
{
if(sactive[0]==1)
{
showvalue(0);
active[0]=1;
if(sactive[1]==1 && active[1]==1 && a[ b[1] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[1]=0;
erase(0);
erase(1);
}
else if(sactive[2]==1 && active[2]==1 && a[ b[2] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[2]=0;
erase(0);
erase(2);
}
else if(sactive[3]==1 && active[3]==1 && a[ b[3] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[3]=0;
erase(0);
erase(3);
}
else if(sactive[4]==1 && active[4]==1 && a[ b[4] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[4]=0;
erase(0);
erase(4);
}
else if(sactive[5]==1 && active[5]==1 && a[ b[5] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[5]=0;
erase(0);
erase(5);
}
else if(sactive[6]==1 && active[6]==1 && a[ b[6] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[6]=0;
erase(0);
erase(6);
}
else if(sactive[7]==1 && active[7]==1 && a[ b[7] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[7]=0;
erase(0);
erase(7);
}
else if(sactive[8]==1 && active[8]==1 && a[ b[8] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[8]=0;
erase(0);
erase(8);
}
else if(sactive[9]==1 && active[9]==1 && a[ b[9] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[9]=0;
erase(0);
erase(9);
}
else if(sactive[10]==1 && active[10]==1 && a[ b[10] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[10]=0;
erase(0);
erase(10);
}
else if(sactive[11]==1 && active[11]==1 && a[ b[11] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[11]=0;
erase(0);
erase(11);
}
else if(sactive[12]==1 && active[12]==1 && a[ b[12] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[12]=0;
erase(0);
erase(12);
}
else if(sactive[13]==1 && active[13]==1 && a[ b[13] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[13]=0;
erase(0);
erase(13);
}
else if(sactive[14]==1 && active[14]==1 && a[ b[14] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[14]=0;
erase(0);
erase(14);
}
else if(sactive[15]==1 && active[15]==1 && a[ b[15] ]==a[ b[0] ])
{
sactive[0]=0;
sactive[15]=0;
erase(0);
erase(15);
}
hidevalue(1);
hidevalue(2);
hidevalue(3);
hidevalue(4);
hidevalue(5);
hidevalue(6);
hidevalue(7);
hidevalue(8);
hidevalue(9);
hidevalue(10);
hidevalue(11);
hidevalue(12);
hidevalue(13);
hidevalue(14);
hidevalue(15);

active[1]=0;
active[2]=0;
active[3]=0;
active[4]=0;
active[5]=0;
active[6]=0;
active[7]=0;
active[8]=0;
active[9]=0;
active[10]=0;
active[11]=0;
active[12]=0;
active[13]=0;
active[14]=0;
active[15]=0;

}
}
else if(x>180 && y>50 && x<300 && y<130)
{
if(sactive[1]==1)
{
showvalue(1);
active[1]=1;
if(sactive[0]==1 && active[0]==1 && a[ b[0] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[0]=0;
erase(1);
erase(0);
}
else if(sactive[2]==1 && active[2]==1 && a[ b[2] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[2]=0;
erase(1);
erase(2);
}
else if(sactive[3]==1 && active[3]==1 && a[ b[3] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[3]=0;
erase(1);
erase(3);
}
else if(sactive[4]==1 && active[4]==1 && a[ b[4] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[4]=0;
erase(1);
erase(4);
}
else if(sactive[5]==1 && active[5]==1 && a[ b[5] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[5]=0;
erase(1);
erase(5);
}
else if(sactive[6]==1 && active[6]==1 && a[ b[6] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[6]=0;
erase(1);
erase(6);
}
else if(sactive[7]==1 && active[7]==1 && a[ b[7] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[7]=0;
erase(1);
erase(7);
}
else if(sactive[8]==1 && active[8]==1 && a[ b[8] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[8]=0;
erase(1);
erase(8);
}
else if(sactive[9]==1 && active[9]==1 && a[ b[9] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[9]=0;
erase(1);
erase(9);
}
else if(sactive[10]==1 && active[10]==1 && a[ b[10] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[10]=0;
erase(1);
erase(10);
}
else if(sactive[11]==1 && active[11]==1 && a[ b[11] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[11]=0;
erase(1);
erase(11);
}
else if(sactive[12]==1 && active[12]==1 && a[ b[12] ]==a[ b[1] ])
{
sactive[1]=0;
sactive[12]=0;
erase(1);
erase(12);
}

void showvalue(int i)
{
settextstyle(0,0,2);
setcolor(2);

if(i==0)
{
itoa(a[ b[0] ],string,10);
outtextxy(75,85,string);
}
else if(i==1)
{
itoa(a[ b[1] ],string,10);
outtextxy(235,85,string);
}
else if(i==2)
{
itoa(a[ b[2] ],string,10);
outtextxy(395,85,string);
}
else if(i==3)
{
itoa(a[ b[3] ],string,10);
outtextxy(555,85,string);
}
else if(i==4)
{
itoa(a[ b[4] ],string,10);
outtextxy(75,195,string);
}
else if(i==5)
{
itoa(a[ b[5] ],string,10);
outtextxy(235,195,string);
}
else if(i==6)
{
itoa(a[ b[6] ],string,10);
outtextxy(395,195,string);
}
else if(i==7)
{
itoa(a[ b[7] ],string,10);
outtextxy(555,195,string);
}
else if(i==8)
{
itoa(a[ b[8] ],string,10);
outtextxy(75,305,string);
}
else if(i==9)
{
itoa(a[ b[9] ],string,10);
outtextxy(235,305,string);
}
else if(i==10)
{
itoa(a[ b[10] ],string,10);
outtextxy(395,305,string);
}
else if(i==11)
{
itoa(a[ b[11] ],string,10);
outtextxy(555,305,string);
}
else if(i==12)
{
itoa(a[ b[12] ],string,10);
outtextxy(75,415,string);
}
else if(i==13)
{
itoa(a[ b[13] ],string,10);
outtextxy(235,415,string);
}
else if(i==14)
{
itoa(a[ b[14] ],string,10);
outtextxy(395,415,string);
}
else if(i==15)
{
itoa(a[ b[15] ],string,10);
outtextxy(555,415,string);
}
}

 

 دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰تخفیف بسیار ویژه ۳۰ درصدی : دوست عزیز سعی ما این بوده که پروژه ها را با کمترین قیمت ممکن (مقایسه کنید با قیمت سایر سایتها) در اختیار شما قرار دهیم اما اگر دوستی هست که واقعا این مبلغ نیز برایش مقدور نیست می توانید از طریق دکمه پرداخت زیر به مقدار ۳۰ درصد از وجه این پروژه یا مقاله را محاسبه و کسر کنید و سپس آن را از طریق لینک زیر پرداخت کنید. (با توجه به هزینه های زیاد سرور و نگهداری سایت برای ما، خود شما و وجدانتان را قاضی کرده ایم/ پس دوست من با قضاوت وجدان خودت اگر واقعا از عهده مبلغ قید شده بر نیامدید از لینک تخفیف ویژه استفاده کنید!) متشکرم.پاسخگویی از ۸ صبح لغایت ۳۰: ۲۳ شب.

============

Related posts

, , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »