عنوان مقاله

یک برای یادگیری پارامتری و استفاده از زنجیره مارکوف

نوع فایل

تعداد صفحات

ورد – Word

۸۸ صفحه

پیش نمایش مقاله

چکیده :     در این مقاله یک آتاماتای توزیع شده جدید به نام آتاماتای یادگیر توزیع شده توسعه یافته برای یادگیری توزیع توام مجموعه ای از متغیرهای تصادفی معرفی خواهد شد. این شبکه از آتاماتا، در محیط هایی که پاسخ محیط به مجموعه ای از اقدامات انجام شده توسط آتاماتا ، مستقل از یکدیگر نبوده و نوعی وابستگی شرطی میان این پاسخ ها حاکم باشد ، کاربرد دارد. نشان داده شده که این آتاماتای جدید قادر است تخمینی از توزیع شرطی اقدام ها را فرا بگیرد. در ادامه چارچوبی مبتنی بر آتاماتای یادگیر توزیع شده جدید پیشنهادی برای حل مسئله یادگیری بر خط پارامترهای یک شبکه بیزی ارائه شده است. این چارچوب با داده ها و شواهد جدید منطبق شده و عملیات بروز رسانی پارامترها را انجام می دهد. با بررسی های ریاضی و آزمایشهای عملی روی شبکه های نمونه، نشان داده ایم که این مدل جدید قادر است با تخمینی با دقت برابر با EM، یادگیری پارامترهای یک شبکه بیزی را انجام دهد. علاوه بر ویژگی افتراقی بودن و یادگیری بر خط ، این ساختار جدید با شرایطی که داده ها ناکامل باشند نیز سازگار است و بدلیل استفاده از روابط یادگیری خطی و مبتنی بر آتاماتای یادگیر، سربار محاسباتی کمی نیاز دارد.

کلید واژه: آتاماتای یادگیر، شبکه بیزی، یادگیری پارامتری، زنجیره مارکوف

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول- شناخت و بررسی آتاماتای یادگیر
۱-تاریخچه اتوماتای یادگیر
۱-۱اتوماتای یادگیر تصادفی
۱-۲ اتوماتای قطعی
۱-۳ معیار‌های رفتار اتوماتای یادگیر
فصل دوم- آشنایی با شبکه‌های بیزی
۲- شبکه بیزی
۲-۱ خصوصیات
۲-۲ جملات مستقل
۲-۳ ساختار
۲-۴ استنتاج با استفاده از توزیع توام کامل
۲-۵ مشکلات استنتاج با توزیع توام کامل و راه‌حل آنها
۲-۶ شبکه‌های بیزی و گراف ها
۲-۷ مفاهیم شبکه‌های بیزی
۲-۷-۱ نمایش توزیع توام کامل
۲-۸ رابطه‌های استقلال شرطی در شبکه‌های بیزی
۲-۹ نمایش کارآمد توزیع‌های شرطی
۲-۱۰ یادگیری شبکه‌های بیزی
۲-۱۱ استنتاج دقیق در شبکه‌های بیزی
۲-۱۲ استنتاج بوسیله محاسبه تک‌تک عناصر احتمالی
۲-۱۳ الگوریتم حذف متغیر
۲-۱۴ استنتاج تقریبی در شبکه‌های بیزی
۲-۱۴-۱ روش‌های نمونه‌گیری مستقیم
۲-۱۴-۲ نمونه‌گیری با رد کردن
۲-۱۴-۳ نمونه‌گیری وزن‌دار
۲-۱۴-۴ نمونه‌گیری زنجیره مارکوفی
۲-۱۵- جمع‌بندی و مطالعات بیشتر
فصل سوم- یـادگـیـری پـارامتـری
۳- پارامترها
۳-۱ پارامترهای خاص و متغیرها
۳-۲ انواع متغیر
۳-۳ بسط پارامتر
مراجع

مقدمه :

یادگیری ساختار شبکه بیزی از داده، در سالهای اخیر توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. از طرفی یافتن شبکه بیز از داده کامل خود یک مساله چند جمله ای است و پیچیدگی مساله زمانی که داده ناقص است بیشتر می شود. در این مقاله سعی بر آن است تا پارامترهای بهینه را برای یک شبکه بیزی با ساختار مشخص از داده حاوی مقادیر گم شده بیابیم. برای این منظور مفهوم پارامتر موثر را معرفی نمودیم، به طوری که درست نمایی ساختار شبکه به شرط داده کامل شده بیشینه گردد. این روش می تواند به الگوریتمی همچون بیشینه سازی امید ساختاری که به پارامترهای بهینه برای یافتنن ساختار شبکه بیز نیاز دارد متصل شود. در این مقاله ثابت کردیم که روش پیشنهادی از دیدگاه تابع درست نمایی به پارامترهای بهینه شبکه دست می یابد. سرعت روش در مقایسه با روش های شناخته شده قبلی بهتر است و نیز این که به پارامترهای بهتری نسبت به آنها دست می یابد.

======